Regulamin Konkursu na baśń

Wszystkich zainteresowanych konkursem "nAPisz swoją baśń do audiobooka" zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Prosimy rórnież o pobranie pliku Formularz zgłoszeniowy i podpisany wysłać na adres naszeg Duszpasterstwa Akademickiego.

 

ZGODA_UCZESTNIKA_NA_KONKURS.pdf

REGULAMIN_KONKURSU_NA_BASN.pdf

Regulamin Konkursu Literackiego

„Napisz swoją baśń do audiobooka”

 

I. USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu są:  Duszpasterstwo Akademickie w Słupsku i Akademia Pomorska w Słupsku
 2. Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie jej twórców oraz stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom. Rozwijanie umiejętności literackich, uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego, promowanie wartości chrześcijańskich.
 3. Autorzy sześciu najlepszych prac otrzymają nagrody: 300 zł oraz gadżety Akademii Pomorskiej
 4. Nagrodzone prace zostaną opublikowane w formie słuchowiska w audiobooku wydawanym przez Duszpasterstwo Akademickie w Słupsku.
 5. Audiobook będzie cegiełką na rzecz pomocy w budowie szkoły dla dzieci w Afryce, którymi opiekują się Księża Kombonianie.
 6. Wybrane baśnie konkursowe stają się własnością organizatora projektu: „Studenci dzieciom w Afryce”, czyli Duszpasterstwa Akademickiego działającego przy parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku ul. Leśna 7a, 76-200 Słupsk
 7. Organizator zastrzega sobie prawa do:
  a) wprowadzania zmian w regulaminie konkursu,
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

II. ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu ogłasza organizator. Konkurs trwać będzie od 26.02.2019 r. do 31.03.2019 r. Ostateczny termin nadsyłania prac do 1.04.2019 r.
 2. Prace oceniane będą w kategorii wiekowej od 16 lat życia. 

3.  Do konkursu przyjmowane są prace:
a) napisane w formie baśni oraz zawierające wiele dialogów

b) zawierające tekst muzyczny/rymowankę, która powtarzana jest kilka razy w pracy
c) przesyłka musi mieć określoną formę: plik w formacie Word na email: kontakt@daslupsk.pl i wydruk o wymiarach co najmniej 4 strony A4 w dwóch egzemplarzach (Standardowy margines: 2,5 cm. Nagłówek i stopka: 1,5 cm. Czcionka: Times New Roman 12. Odstępy między wierszami - standardowe (1). Liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500).
d) napisane w języku polskim,
e) dotąd niepublikowane.
4. Każdy z uczestników może nadesłać do 3 baśni.
5. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

III. WYSYŁANIE PRAC

 1. Przesyłka musi być oznaczona godłem. Dane uczestnika (imię, nazwisko, wiek i adres na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz numer telefonu kontaktowego) muszą się znaleźć w dołączonej do wydruku kopercie, również oznaczonej tym samym godłem. Są to dane obowiązkowe. Godło służy anonimowości autora w procesie decyzyjnym jury konkursowego. Prosimy zatem nie dopisywać danych osobowych w jakimkolwiek miejscu na egzemplarzu opowiadania.
 2. W przypadku prac przesyłanych mailem dane osobowe Autora powinny być podane w osobnym pliku.
 3. Prace prosimy przesyłać na  adres:
  Parafia pw. Św. Jana Kantego ul. Leśna 7a, 76-200 Słupsk
  e-mail: kontakt@daslupsk.pl
 4. Do przesyłki należy dołączyć formularz RODO pobrany ze strony internetowej: www.daslupsk.pl

IV. SEKRETARZ KONKURSU

1. Sekretarzem konkursu jest ks. Łukasz Bikun.
2. Sekretarz konkursu przyjmuje nadesłane prace.
3. Sekretarz konkursu rozsyła prace członkom kapituły, dokładając przy tym wszelkich starań, aby do czasu ich ocenienia autorzy pozostali jurorom nieznani.
4. Sekretarz nie należy do Kapituły oceniającej prace.

V. SPOSÓB OCENY PRAC, SKŁAD KAPITUŁY

1. Prace oceniane są przez członków Kapituły.
2. Kryteria oceny prac: wartość merytoryczna, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność, promowanie wartości chrześcijańskich.
3. Proces oceniania prac jest tajny.
4. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu  16 04.2019 r. W momencie ogłoszenia wyników zostają ujawnione dane osobowe (imię i nazwisko) autorów zwycięskich prac na www.daslupsk.pl 

 VI. NAGRODY

 1. Nagrody przyznawane są autorom sześciu najlepszych prac: 300 zł dla autora oraz upominki od Akademii Pomorskiej.
 2. Osoby nagrodzone  zostaną powiadomione o tym fakcie drogą mailową i telefoniczną.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
3. Wysłanie pracy na Konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do celów Konkursu.
4. Organizator gwarantuje autorowi prawo wglądu do jego danych osobowych, a także możliwość ich poprawiania.

 

 

Polecamy:

frondapl.gifwiarapl.gifmateusz.gifdeonpl.gifap.gif

Copyright © Duszpasterstwo Akademickie przy parafii pw. św. Jana Kantego w Słupsku.
wykonanie: strony internetowe